MENU
 • 31 sierpnia 2016
 • Fundacja
 • Kategorie: Artykuły

Pomoc dla mamy – Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem

Co to? Jest to wsparcie finansowe dla bezrobotnych rodziców dzieci do lat 7, którzy idą do pracy, lub są zarejestrowani w urzędzie pracy i z niego są posyłani na kurs, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie czy staż.
Jaka kwota? Refundacja wypłacana jest w wysokości, która nie przekracza połowy zasiłku dla bezrobotnych, czyli w 2016 roku jest to 326,30 zł.
Jakie jest kryterium dochodowe? Dochód w rodzinie nie może przekraczać minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 1850 zł. brutto w 2016 roku.
Jaki jest czas na złożenie wniosku? Wniosek należy złożyć do 30 dni od dnia podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bądź rozpoczęcia stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub szkolenia. Refundacja przyznawana jest góra na miesiąc, więc wnioski należy składać co miesiąc, do 10-go każdego miesiąca.
Czas oczekiwania na wypłatę świadczenia? Do 30 dni od dnia złożenia wniosku o refundację.
Jaki jest maksymalny czas obejmowania osoby refundacją?
Refundacja poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi udzielana jest maksymalnie na:

 • okres 6 miesięcy, w przypadku podjęcia przez osobę bezrobotną zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • okres odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub szkolenia.

Gdzie składa się dokumenty? Wniosek o refundację należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy odpowiadającym miejscu zamieszkania.

Jakie dokumenty musisz złożyć, by ubiegać się o refundację kosztów opieki?

 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej (umowa zlecenie, umowa o dzieło) lub umowy agencyjnej, w przypadku podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • kserokopie aktu urodzenia dziecka lub dzieci,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dziecka lub dzieci, w przypadku posiadania dziecka lub dzieci niepełnosprawnych do 18 roku życia,
 • oświadczenie o skierowaniu do odbycia stażu, szkolenia, przygotowania zawodowego dla dorosłych.

A w przypadku następnych comiesięcznych wniosków, należy złożyć:

 • udokumentowaniu poniesionych kosztów opieki, np. rachunki za przedszkole, umowy cywilno-prawne zawarte z osobami fizycznymi sprawującymi opiekę nad dzieckiem wraz z dokumentem potwierdzającym odprowadzenie odpowiednich składek i opłat, rachunki z instytucjami opiekującymi się dzieckiem,
 • przedstawieniu zaświadczenia potwierdzające wysokość osiąganego przychodu za miesiąc, za który składany jest wniosek o refundację.

 

A jakiej jeszcze pomocy możecie oczekiwać?

 1. 500+
 2. Becikowe
 3. Kosiniakowe
 4. Zasiłek rodzinny i dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
 5. Fundusz alimentacyjny

 

W urzędowych sprawach można się łatwo pogubić, ale mam nadzieję, że trochę Wam pomogliśmy. Jeśli macie jednak do nas jakieś pytania – piszcie lub dzwońcie!

346

Komentarze