MENU
 • 31 sierpnia 2016
 • Fundacja
 • Kategorie: Artykuły

Pomoc dla mamy – fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny

Co to? Jest to świadczenie dla rodziców samotnie wychowujących dziecko, w przypadku, gdy drugi rodzic dziecka uchyla się od płacenia alimentów, a egzekucja zasądzonych alimentów jest bezskuteczna.
Jaka kwota? Wysokość świadczeń przysługuje w takiej kwocie, w jakiej zasądzone zostały alimenty od rodzica dziecka. Nie mogą być jednak wyższe niż 500 złotych na dziecko.

Dla kogo? Dla osób samotnie wychowujących dzieci.
Jakie jest kryterium dochodowe? Dochód w rodzinie w przeliczeniu na 1 osobę nie przekracza 725 zł netto. Bierze się przy tym pod uwagę zarobki wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo – także dochody nowych partnerów matki.
Jaki jest czas na złożenie wniosku? Wniosek można złożyć w każdej chwili, świadczenie jest jednak przyznawane tylko na rok, więc co roku należy składać wniosek.
Czas oczekiwania na decyzję? Urzędy mają od 1 miesiąca do 2 miesięcy na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji o przyznaniu lub nie przyznaniu świadczenia. A wypłacanie świadczenia następuje od 21-ego do ostatniego dnia każdego miesiąca.
Gdzie składa się dokumenty? Wniosek o dodatek składać należy w Urzędzie Miasta lub Gminy lub Ośrodku Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania.

Jakie dokumenty musisz złożyć, by ubiegać się o pieniądze z funduszu?

 • Prawidłowo wypełniony wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • Zaświadczenia lub oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji alimentów zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonego świadczenia alimentacyjnego albo oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów,
 • jeśli jesteś rolnikiem – zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny.

 

A jakiej jeszcze pomocy możecie oczekiwać?

 1. 500+
 2. Becikowe
 3. Kosiniakowe
 4. Zasiłek rodzinny i dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
 5. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem

 

W urzędowych sprawach można się łatwo pogubić, ale mam nadzieję, że trochę Wam pomogliśmy. Jeśli macie jednak do nas jakieś pytania – piszcie lub dzwońcie!

418

Komentarze