MENU
 • 31 sierpnia 2016
 • Fundacja
 • Kategorie: Artykuły

Pomoc dla Mamy – Becikowe

Becikowe
Co to? Jest to jednorazowe wypłacenie świadczenia z tytułu urodzenia dziecka.
Jaka kwota? 1.000 zł.
Dla kogo? Dla rodziców, opiekunów prawnych lub opiekunów faktycznych, u których dochód w przeliczeniu na
1 osobę nie przekracza 1922 zł netto.
Jakie jest kryterium dochodowe? Dochód w przeliczeniu na 1 osobę nie przekracza 1922 zł netto.
Jaki jest czas na złożenie wniosku? 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka.
Jakie są inne warunki? Mama dziecka musi być pod opieką lekarza nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu.
Gdzie składa się dokumenty? We właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Urzędzie Gminy lub Ośrodku Pomocy Społecznej (w miejscu, gdzie wypłacane są świadczenia rodzinne).
Kiedy otrzymasz pieniądze? Najpóźniej do końca miesiąca, w którym nastąpiło złożenie wniosku. Z zastrzeżeniem, że jeżeli złożenie wniosku nastąpiło po 10-tym dniu miesiąca to pieniądze zostaną wypłacone najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Jakie dokumenty musisz złożyć, by ubiegać się o becikowe?

 

 • abc test
 • wypełniony Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
 • ksero aktu urodzenia wszystkich dzieci i oryginały do wglądu,
 • ksero dowodu osobistego i oryginał do wglądu,
 • zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu (zaświadczenie to nie obejmuje opiekuna prawnego ani opiekuna faktycznego dziecka),
 • pisemne oświadczenie, że powyższe becikowe nie zostało już pobrane np. przez drugiego rodzica,
 • dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętych dochodów, tj.: dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętych dochodów każdego pełnoletniego członka rodziny z roku kalendarzowego poprzedzającego okres zasiłkowy (okres zasiłkowy – oznacza tu okres od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych). A więc jeżeli wnioskuje się o jednorazowe becikowe w 2016 roku do końca października to brane są pod uwagę dochody za rok 2014. Jeżeli jednak wniosek zostanie złożony już 1 listopada 2016 roku to brane są dochody za rok 2015.
 • Zaświadczenie (z ZUS lub od pracodawcy) lub oświadczenie członków rodziny dotyczące wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2014 (faktycznie odprowadzonych),
 • Ponadto jeżeli którykolwiek z pełnoletnich członków rodziny we wskazanym roku utracił dochód i/lub uzyskał nowy to obowiązkowo musi przedłożyć dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu lub dokument określający wysokość dochodu uzyskanego oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany ,
 • w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację lub odpis aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka,
 • wnioskodawca mający alimenty na dziecko musi złożyć orzeczenie sądu lub odpis posiedzenia sądowego lub odpis zawartej ugody przed mediatorem (kopia i oryginał do wglądu)
 • w przypadku dziecka przysposobionego kserokopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenia sądu rodzinnego albo ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 • kopia karty pobytu w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uprawnionego do ubiegania się o świadczenie.

 

A jakiej jeszcze pomocy możecie oczekiwać?

 1. 500 +
 2. Kosiniakowe
 3. Zasiłek rodzinny i dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
 4. Fundusz alimentacyjny
 5. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem

 

W urzędowych sprawach można się łatwo pogubić, ale mam nadzieję, że trochę Wam pomogliśmy. Jeśli macie jednak do nas jakieś pytania – piszcie lub dzwońcie!

 

1 199

Komentarze