MENU
 • 31 sierpnia 2016
 • Fundacja
 • Kategorie: Artykuły

Pomoc dla mamy – Zasiłek rodzinny

Zasiłek Rodzinny

Co to? Jest to comiesięczne wsparcie dla rodziców w trudnej sytuacji finansowej.
Jaka kwota? 89 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,

118 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,

129 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 

Dla kogo? Dla jednej z osób – matki, ojca, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego.
Komu zasiłek nie przysługuje?  Zasiłek nie przysługuje w momencie, gdy osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka (chyba, że rodzic nie żyje, ojciec jest nieznany, powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego zostało oddalone). Ponadto zasiłek nie przysługuje w sytuacji, gdy dziecko pozostaje w związku małżeńskim lub zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej.
Jakie jest kryterium dochodowe? Świadczenie przysługuje osobom, których miesięczny rodzinny dochód netto nie przekracza 674 zł (lub 764 zł. w przypadku, gdy członkiem rodziny jest osoba niepełnosprawna). Jednak w przypadku, gdy pułap ten jest przekroczony, wówczas można starać się o wyrównanie w myśl ustawy „złotówka za złotówkę”, według której świadczenie rodziny przekraczającej próg dochodowy będzie pomniejszane o kwotę, o jaką został przekroczony tenże dochodowy.
Jaki jest czas na złożenie wniosku? Pierwszy wniosek można złożyć w każdym czasie, ale im szybciej tym lepiej, by szybciej otrzymać zasiłek. Świadczenie przyznawane jest na rok, więc co roku należy składać wniosek.
Czas oczekiwania na decyzję? Urzędy mają od 1 miesiąca do 2 miesięcy na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji o przyznaniu lub nie przyznaniu świadczenia.
Gdzie składa się dokumenty? Wniosek o zasiłek rodzinny składać należy w Urzędzie Miasta lub Gminy lub Ośrodku Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania.

Jakie dokumenty musisz złożyć, by ubiegać się o zasiłek rodzinny?

 • wypełniony Wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego,
 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny,
 • w przypadku dziecka uczącego się lub studiującego – zaświadczenie szkoły/uczelni albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły/na uczelnię,
 • odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem zobowiązujących do alimentów,
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany,
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne,
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka,
 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.

 

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Co to? Jest to dodatek do zasiłku rodzinnego, w przypadku, gdy dziecko jest wychowywane przez samotnego rodzica.
Jaka kwota? 170 zł miesięcznie za każde dziecko, ale maksymalnie 370 zł. za wszystkie dzieci. W przypadku dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności dodatek ten jest powiększany o 80 zł. na jedno dziecko, ale maksymalnie o 160 zł. na wszystkie dzieci.
Dla kogo? Dla osób samotnie wychowujących dzieci.
Jakie jest kryterium dochodowe? Takie samo jak w przypadku zasiłku rodzinnego, gdyż przyznawane jest osobom, którym przyznano zasiłek rodzinny.
Jaki jest czas na złożenie wniosku? Wniosek można złożyć w każdej chwili, świadczenie jest jednak przyznawane tylko na rok, więc co roku należy składać wniosek.
Czas oczekiwania na decyzję? Urzędy mają od 1 miesiąca do 2 miesięcy na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji o przyznaniu lub nie przyznaniu świadczenia.
Gdzie składa się dokumenty? Wniosek o dodatek składać należy w Urzędzie Miasta lub Gminy lub Ośrodku Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania.

Jakie dokumenty musisz złożyć, by ubiegać się o dodatek?

 • Wypełniony wniosek o dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 • odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka,
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany.

 

A jakiej jeszcze pomocy możecie oczekiwać?

 1. 500+
 2. Becikowe
 3. Kosiniakowe
 4. Fundusz alimentacyjny
 5. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem

 

W urzędowych sprawach można się łatwo pogubić, ale mam nadzieję, że trochę Wam pomogliśmy. Jeśli macie jednak do nas jakieś pytania – piszcie lub dzwońcie!

1 994

Komentarze