MENU
  • 27 maja 2020
  • Fundacja
  • Kategorie: Artykuły

Ustawa o natychmiastowej izolacji sprawcy przemocy

W dniu 30 kwietnia 2020r. Sejm jednogłośnie uchwalił ustawę antyprzemocową, 6 maja ustawa bez poprawek została przyjęta przez Senat. Wszyscy czekali na podpis Prezydenta. W mediach społecznościowych pojawiały się prośby o szybki jej podpis. Zdjęcia osób z #PrezydenciePodpisz #Natychmiastowaizolacjasprawcy obiegły cały świat. 20 maja 2020r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o natychmiastowej izolacji sprawcy przemocy.

Co to oznacza dla ofiar przemocy?

„Ustawa ma celu wprowadzenie do porządku prawnego kompleksowych regulacji, które zapewnią ochronę prawną osobom doznającym przemocy w rodzinie. Wprowadza instrumenty prawne, które pozwolą na szybkie izolowanie osoby dotkniętej przemocą od osoby stosującej przemoc, w sytuacji gdy stwarza ona zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników. Ustawa nowelizuje w szczególności ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.), ustawę z dnia” – możemy przeczytać w komunikacie na stronie prezydenta.

Zmiany, które wprowadza ustawa dotyczą:

  • Uprawnienia do wydania natychmiastowego nakazu opuszczenia mieszkania i bezpośredniego jego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i bezpośredniego jego otoczenia, będzie wydawane przez Policję oraz Żandarmerię Wojskową podczas interwencji. Należy pamiętać, że nakaz lub zakaz tracą moc po upływie 14 dni, wówczas to sąd będzie mógł przedłużyć ten okres na wniosek osoby dotkniętej przemocą.
  • Nakaz bądź zakaz będą mogły zostać wydane nawet podczas nieobecności osoby stosującej przemoc w rodzinie we wspólnym mieszkaniu i będą one natychmiast wykonalne.
  • Sprawca przemocy będzie zmuszony do natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Osoba ta będzie mogła zabrać rzeczy osobiste, ale klucze do mieszkania będzie musiała pozostawić. Jednocześnie będzie zobowiązana powiadomić Policję bądź Żandarmerię Wojskową o nowym miejscu pobytu.
  • Nakaz opuszczenia mieszkania będzie egzekwowany – łącznie z możliwością użycia środków przymusu – bez względu na ewentualne twierdzenie sprawcy, że nie ma, dokąd się wyprowadzić.
  • Policja będzie zobowiązana do regularnej kontroli czy sprawca przemocy stosuje się nałożonych na niego sankcji. W przypadku ich nie stosowania będzie podlegać karze grzywny, aresztu bądź ograniczenia wolności.
  • Pisma procesowe będą dostarczane nie tylko za pośrednictwem poczty, ale również za pośrednictwem policji. Osoby domagające się zastosowania środków wobec sprawcy przemocy będą zwolnione z kosztów sądowych.

Ustawa wejdzie w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia.

Źródło: prezydent.pl, wysokieobcasy.pl, gov.pl

91

Komentarze