MENU
 • 26 lutego 2018
 • Magda
 • Kategorie: Artykuły

Rekrutacja do przedszkoli w roku szkolnym 2018/2019

Wielu rodziców znów stanie przed dylematem, które przedszkole wybrać dla swojego dziecka.

Wybierając przedszkole kierujemy się jego lokalizacją, kadrą pedagogiczną, atrakcjami dla dziecka oraz zajęciami dodatkowymi.  W trójmiejskich przedszkolach, w tym roku zdecydowanie wcześniej niż w ubiegłym,rozpoczyna się rekrutacja najmłodszych na rok szkolny 2018/2019. Powstaje wiele placówek dla maluchów, a mimo to rodzice martwią się, czy ich dziecko dostanie do wybranego przedszkola.

Rodzice, których maluch po raz pierwszy idzie do przedszkola muszą wziąć udział w rekrutacji. Poniżej przedstawiamy zasady rekrutacji do przedszkoli.  Procedura rejestracyjna w różnych miastach i gminach przebiega trochę inaczej.

Jeżeli dziecko chodzi już do przedszkola, rodzice składają u dyrektora placówki wypełnioną i podpisaną kartę kontynuacji wychowania przedszkolnego.

Rekrutacja do trójmiejskich przedszkoli:

 • w Sopocie rozpoczyna się 1 marca
 • w Gdańsku rozpoczyna się 12 marca
 • w Gdyni rozpoczyna się 26 marca

Kryteria przyjęcia do przedszkola państwowego

W placówkach państwowych obowiązują odgórne kryteria ustawowe.  Brane są ode pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. Wynika z tego, że w pierwszej kolejności dostanie się:

 • dziecko z wielodzietnej rodziny – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci – dokumentem potwierdzającym spełnianie kryterium jest oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka (wzór oświadczenia powinien być dostępny w systemie rekrutacyjnym),
 • dziecko z niepełnosprawnością – dokumentem potwierdzającym spełnianie kryterium jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016r. poz. 2046 ze zm.)
 • dziecko, którego rodzice lub rodzeństwo są osobami niepełnosprawnymi – dokumentem potwierdzającym spełnianie kryterium jest orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016r. poz. 2046 ze zm.),
 • dziecko, które wychowuje tylko jeden z rodziców – oznacza wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem – dokumentem potwierdzającym spełnianie kryterium jest prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (wzór oświadczenia powinien być dostępny w systemie rekrutacyjnym),
 • dziecko, które wychowuje się w rodzinie zastępczej – dokumentem potwierdzającym spełnianie kryterium jest dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016r. poz.575 ze zm.)

Gminy ustalają również dodatkowe kryterium przyjęcia do przedszkola. Może to być np. dziecko, którego oboje rodzice pracują / studiują/ uczą się w systemie dziennym, dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola.

Należy jednak pamiętać, że o przyjęciu dziecka do przedszkola NIE decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku gdy po pierwszym etapie rekrutacji do przedszkoli zostaną wolne miejsca, zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca. Na tym etapie kluczowe może być miejsce zamieszkania, zatrudnienie rodziców lub kryterium dochodowe.

Dokładnych informacji dotyczących rekrutacji można znaleźć na stronie urzędu miasta lub gminy. Znajduję się tam również lista przedszkoli, informacje o liczbie wolnych miejsc w danej placówce oraz opis i oferta edukacyjna.

Rodzice deklarują wybór maksymalnie 3 placówek.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola

W zależności od gminy, rekrutacja prowadzona jest bezpośrednio w przedszkolu lub elektronicznie.

 1. W przypadku przedszkoli, które nie prowadzą rekrutacji przez internet, należy zgłosić się do wybranej placówki i złożyć wniosek o przyjęcie.
 2. W przypadku przedszkoli, które prowadzą rekrutację przez internet, rodzice rejestrują się na specjalnej platformie rekrutacyjnej, wypełniają wniosek elektronicznie poprzez stronę internetową, drukują go, podpisują, a następnie udają się z wnioskiem do placówki pierwszego wyboru czyli przedszkola, na którym najbardziej zależy. Jeżeli rodzice nie mają możliwości skorzystania z komputera z dostępem do internetu, wówczas wniosek wypełnią ręcznie i udają się do placówki pierwszego wyboru, gdzie do systemu wniosek wprowadza Dyrektor placówki.

Wyniki rekrutacji do przedszkola

Wyniki rekrutacji oraz listy dzieci zakwalifikowanych do placówek ogłaszane są w kwietniu/maju. Wyniki rekrutacji rodzice mogą sprawdzić na dwa sposoby:

 1. w placówce pierwszego wyboru – lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dzieci,
 2. logując się na stronie internetowej dla rodziców.

Jeżeli dziecko znajduje się na liście przyjętych, rodzic musi potwierdzić zgłoszenie, ewentualnie donieść niezbędne dokumenty, które wymaga przedszkole.

Procedura odwoławcza

Rodzicom dzieci nieprzyjętych do przedszkola przysługuje prawo wystąpienia do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych maluchów. W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia rodzice składają do dyrektora przedszkola odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej. Jeżeli dyrektor również odmówi przyjęcia dziecka do przedszkola, rodzic może złożyć skargę do sądu administracyjnego.

Rekrutacja uzupełniająca

Rodzice,których dzieci nie zostały przyjęte do żadnego wybranego przedszkola mogą przystąpić do rekrutacji uzupełniającej, która również może być prowadzona bezpośrednio w placówce lub przy wsparciu systemu elektronicznego.

 

207

Komentarze