MENU
  • 28 stycznia 2018
  • Magda
  • Kategorie: Artykuły

Alimenty – poradnik cześć II

Czy alimenty to tylko świadczenie pieniężne?

Świadczenie pieniężne jest najczęściej przyznawaną formą alimentów.

Jeżeli jednak mamy sytuację, w której drugi rodzic czynnie uczestniczy w życiu dziecka, dokonuje dla niego zakupów książek, ubrań czy jedzenia a także organizuje czas wolny, zabiera do kina, do lekarza, wozi do szkoły czy na zajęcia dodatkowe sąd może zadecydować o znaczącym obniżeniu alimentów pieniężnych a nawet o ich nienakładaniu.

 

Kto może wystąpić z pozwem o alimenty na rzecz dziecka?

Z pozwem o alimenty może wystąpić rodzic z którym dziecko przebywa.

 

Od kogo domagać się zapłaty alimentów?

W pierwszej kolejności zobowiązani są oczywiście rodzice. Jeśli rodzic nie jest w stanie wywiązać się w całości lub w części ze swojego obowiązku przechodzi on na dziadków a następnie na rodzeństwo. Są oni zobowiązani do wypłacania alimentów proporcjonalnie do swojego stanu majątkowego oraz możliwości.

 

Jak długo dziecku przysługują alimenty?

Alimenty przysługują dziecku gdy nie jest ono w stanie utrzymać się samodzielnie. Dziecko niepełnoletnie zazwyczaj nie ma żadnych źródeł dochodu ani żadnego majątku (np. odziedziczonego). Prawo nie ustala granicy wieku po której dziecku nie przysługują już alimenty. Zasadą jest, że obowiązek alimentacji trwa dopóki dziecko się uczy. W wyjątkowych sytuacjach, np. trwałej, ciężkiej choroby lub niepełnosprawności dziecko nigdy nie będzie w stanie samodzielnie się utrzymać a więc obowiązek alimentacji nie wygaśnie.

 

Kiedy rodzice są zwolnieni z obowiązku alimentacyjnego

Alimenty nie będą przysługiwać dziecku, którego majątek lub inne źródła dochodów (praca, stypendium, renta rodzinna itd.) pozwala na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem i wychowaniem. Sytuacja taka ma miejsce np. gdy dziecko odziedziczy znaczną sumę pieniędzy po krewnym. Rodzic może również próbować uchylić się od alimentów wobec dziecka pełnoletniego uzasadniając to nadmiernym uszczerbkiem dla siebie lub jeśli dziecko nie czyni nic w celu samodzielnego utrzymania się, np. pomimo ukończenia szkoły nie szuka pracy, uczęszcza na studia ale nie wykazuje żadnego zaangażowania w nie, ma do nich stosunek lekceważący

 

Obowiązek alimentacyjny trwa nadal gdy:

  1. Dziecko, pomimo odpowiedniego wykształcenia oraz starań, nie jest w stanie znaleźć zatrudnienia i jednocześnie znajduje się w niedostatku.
  2. Choroba lub niepełnosprawność powodują, że dziecko nie jest w stanie się samodzielnie utrzymać.
  3. Dziecko zawrze związek małżeński. W tym przypadku obowiązek alimentacji przechodzi na małżonka a dopiero, gdy ten nie jest w stanie się z niego wywiązać przechodzi z powrotem na rodziców

 

Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko?

Ustalając wysokość alimentów sąd bierze pod uwagę uzasadnione potrzeby dziecka oraz stan majątkowy i możliwości zarobkowe rodziców. Sąd może w celu ustalenia alimentów poprosić o przedstawienie typowych, miesięcznych wydatków niezbędnych dla utrzymania dziecka, np. wyżywienie, ubrania, podręczniki ale również specjalistyczne leki czy koszty leczenia. Zasadą jest, że w przypadku dwójki lub więcej dzieci na które można otrzymać alimenty, wysokość tego świadczenia będzie taka sama dla każdego z nich, wyjątkiem jest sytuacja kiedy jedno z dzieci rzeczywiście wymaga większych nakładów finansowych np. ze względu na chorobę

 

Opracowała: Sylwia Stańska

138

Komentarze