MENU
  • 25 stycznia 2018
  • Magda
  • Kategorie: Artykuły

Alimenty – poradnik cześć I

Co to są alimenty i komu się należą?

Jest to obowiązek regularnego dostarczania środków utrzymania oraz środków wychowania.

Prawo do alimentów ma dziecko, które nie jest w stanie samo zapewnić sobie utrzymania. Obowiązek alimentacyjny nie wygasa po osiągnięciu pełnoletności, najczęściej alimenty wypłacane są aż do ukończenia przez dziecko nauki. Wraz z rozwodem sąd może również przyznać alimenty na rzecz małżonka.

Alimentów takich może żądać małżonek, który nie został uznany wyłącznie winnym rozpadu małżeństwa. Może więc on zostać uznany niewinnym rozpadu, wina może leżeć po dwóch stronach lub rozwód może nastąpić za porozumieniem stron. Dodatkowo osoba żądająca alimentów musi znajdować się w niedostatku. Natomiast gdy jeden z małżonków został uznany na wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa a rozwód powoduje znaczne pogorszenie się stanu majątkowego, np. tylko mąż utrzymywał rodzinę a żona w tym czasie nie pracowała i pozostawała w domu. W tym przypadku sąd zasądzi alimenty w wysokości, która pozwoli na zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb. Bez znaczenia będzie czy osoba żądająca alimentów znajduje się w niedostatku, a więc w sytuacji, która nie pozwala na utrzymanie się.

 

Pozew do sądu o alimenty dla dziecka

Pozew o alimenty składa się do sądu rejonowego właściwego według miejsca zamieszkania uprawnionego do alimentów (dziecka, małżonka) lub właściwego dla pozwanego (osoby zobowiązanej do płacenia alimentów). Wyboru dokonuje powód, czyli osoba zobowiązana do alimentów. Powodem będzie dziecko reprezentowane przez drugiego z rodziców.

Do pozwu należy dołączyć spis usprawiedliwionych kosztów utrzymania dziecka (np. koszt wyżywienia, leczenia, ubrania itd.) wraz z dowodzącymi tego rachunkami i zaświadczeniami oraz akt urodzenia. Jeśli rodzic stara się o alimenty dla dwóch lub więcej dzieci należy podać koszty utrzymania dla każdego z dzieci osobno a w pozwie wnosi się o alimenty oddzielnie dla każdego dziecka (a więc np. 500 zł miesięcznie na dziecko A oraz 600 zł miesięcznie na dziecko B a nie 1100 zł łącznie na dzieci A i B).

Ważnym elementem jest wskazanie możliwości zarobkowych pozwanego, które pozwolą mu na wypłacanie alimentów w żądanej wysokości. Każdy pozew powinien zawierać określenie wartości przedmiotu sporu. W przypadku alimentów wartość ta jest równa sumie alimentów za 12 miesięcy, a więc w przypadku alimentów w wysokości 1100 zł miesięcznie mnożymy to przez 12 miesięcy i jako wartość przedmiotu sporu wpisujemy 13 200 zł.

 

Postępowanie sądowe w sprawie o alimenty

W trakcie postępowania sąd będzie głównie przesłuchiwał strony. Osoba starająca się o alimenty będzie odpowiadała na pytania dotyczące miesięcznych kosztów utrzymania dziecka, sytuacji finansowej oraz mieszkaniowej. Sąd może również zadać pytanie o dzieci z innych związków (ich utrzymywanie ma oczywisty wpływ na sytuację finansową). Ważną kwestią jest również możliwość samodzielnego utrzymania się przez dziecko lub jego uczestniczenia w kosztach utrzymania.

 

Egzekucja alimentów od uchylającego się od ich płacenia

Jeżeli rodzic uchyla się od obowiązku płacenia alimentów w takiej sytuacji uprawniony (dziecko lub rodzic w imieniu dziecka nieletniego) powinien zwrócić się do komornika o egzekucję należnych alimentów. We wniosku o wszczęcie egzekucji należy podać dane dłużnika, czyli imię, nazwisko, adres oraz wysokość dochodzonej kwoty alimentów wraz z odsetkami. Nie ma natomiast obowiązku podawania źródeł dochodu oraz majątku z którego komornik ma egzekwować należności.

Jest również możliwość uzyskania należnych alimentów bez udziału komornika. W takim przypadku należy udać się do zakładu pracy wraz z tytułem wykonawczym (jest on nadawany przez sąd wyrokowi zasądzającemu alimenty). W takim przypadku pracodawca dokona potrącenia z wynagrodzenia dłużnika.

Jeżeli egzekucja okaże się bezskuteczna można zwrócić się do Funduszu Alimentacyjnego. Warunkami są bezskuteczność egzekucji (a więc sytuacja gdy w ciągu ostatnich dwóch miesięcy nie udało się w pełni wyegzekwować należności, zarówno bieżących jak i zaległych) a dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 725 zł. Fundusz wypłaca alimenty w wysokości zasądzonych przez sąd alimentów, ale nie więcej niż 500 zł.

 

Opracowała: Sylwia Stańska

 

270

Komentarze